San Jose, California 8:20 PM EDT
London, United Kingdom 7:44 PM EDT
Irvine, California 7:44 PM EDT
Bangor, Maine 7:43 PM EDT
Philadelphia, Pennsylvania 7:42 PM EDT
Orlando, Florida 7:41 PM EDT
Eau Claire, Wisconsin 7:40 PM EDT
New York City, New York 7:40 PM EDT
Kansas City, Missouri 7:40 PM EDT
Los Angeles, California 7:40 PM EDT